Kimutatások

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2003-ban kezdte el tevékenységét, és hirdette meg pályázatát, amelyben területileg, szociálisan és anyagilag hátrányos helyzetben élő, jó képességű és jó tanuló gyermekeknek ajánlott fel támogatást. Az ösztöndíjpályázat célja, hogy minél több kilátástalan sorsú gyermeknek esélyt és biztatást adjon a tanuláshoz, és legalább érettségiig segítse eljutni őket. A kezdeti lépések után szükségét éreztük annak, hogy közvetlenebbé tegyük a kapcsolatot az Egyesület és a támogatott családok között. Erre 2007-ben került sor: létrehoztuk a tutorok hálózatát olyan pedagógusokból, értelmiségiekből, akik saját régiójukban vállalták a közvetítést, a kapcsolattartást és a rendszeres felügyeletet. A családlátogatások alkalmával megvalósult kérdőíves felmérés eredményeit már két évben is összesítettük, és két alkalommal sor került az ösztöndíjasaink teljes körét lefedő kérdőíves vizsgálatra is. A támogatott családok szociális helyzetének felmérése mellett szükségesnek tartottuk az ösztöndíjasaink tanulmányi helyzetével kapcsolatos adatok összesítését is. Mivel az eredmények, grafikonok és táblázatok igen szemléletesen beszélnek a program támogatottjainak köréről, fontosnak éreztük, hogy ezt honlapunkon is közzétegyük. Az alábbi kimutatások a 2013-2014-es tanévben programban lévő tanulóknál kitöltött kérdőívek összegzését, valamint a támogatott tanulók tanulmányi eredményeit mutatják.

A megyék, ahonnan származnak

A 2013/2014-es tanévben Erdély 13 megyéjébe továbbítottunk ösztöndíjat. Az ösztöndíjas tanulók egyharmada (34%) Hargita megyéből származik, a Szatmár megyéből származó tanulók aránya 14%. A Kovászna, Szilágy és Bihar megyében élő tanulók aránya 10-10% körüli, továbbá Maros, Kolozs, Beszterce-Naszód, Máramaros és Bákó megyék különböző településein élő ösztöndíjasaink aránya 2-6% között mozog. Arad, Brassó és Fehér megyékből 2-2, illetve 1 tanulót támogattunk (lásd 1. ábra).

megyek

1. ábra Ösztöndíjasaink megyék szerinti eloszlása

A települések, ahol élnek

A Tehetségtámogató Programban támogatott 273 tanuló Erdély 150 településén él. A Hargita megyei Csíkszentdomokos az a település, ahonnan a legtöbb tanuló, azaz 11 ösztöndíjas van jelen a programban, ezt követően pedig Szilágykrasznáról 9, Hadadról és Szatmárnémetiből (mindháromSzilágy megye) 6-6 tanulót támogatunk. A támogatott tanulók 2-2%-a él olyan településen, ahonnan Egyesületünk 5 , illetve 4 tanulót támogat, 5%-uk esetében 3 tanulót támogatunk az adott településről, 13%-uk esetében az adott településről 2-2 tanuló ösztöndíjprogramunk kedvezményezettje (36 településen 2-2 tanuló), továbbá 32%-os azon települések aránya, ahol egy-egy tanuló részesül ösztöndíjban (87 településen 1-1 tanuló). (lásd 2. ábra)

telepulesek

2. ábra Ösztöndíjasaink települések szerinti eloszlása

Az iskolák, ahol tanulnak

Az iskolák szerinti eloszlásra is a heterogenitás jellemző, a támogatott 273 ösztöndíjas tanuló 82 oktatási intézményben tanul. Közülük jelenleg 21-en tanulnak a csíkszeredai Márton Áron Elméleti Líceumban, 14-en a zilahi Silvania Főgimnáziumban. Két iskolában (a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumban és a margittai Horváth János Iskolaközpontban) 10-10 tanuló részesül az Egyesület ösztöndíjában. 32 iskolában 3-8 tanuló ösztöndíjprogramunk kedvezményezettje. 15 iskolából (6%) 2-2 tanuló, 31 iskolából (11%) egy-egy tanulót támogat Egyesületünk. (lásd 3. ábra)

iskolak

3. ábra Ösztöndíjasaink iskolák szerinti eloszlása

Tanulmányi eredmények

A 2013/2014-es tanévben támogatott ösztöndíjasaink több mint harmada (36%-a) ért el 9,50 fölötti általánost, 38%-a pedig 9,00-9,50 közöttit. 18%-uk 8,50-9,00-es általánossal zárta a tanévet, és alig 4%-os azoknak az aránya, akiknek csak 8,50 alatti általánost sikerült elérni. A támogatott tanulók 4%-ának (273 tanulóból 10-nek) sajnos nem sikerült teljesíteni az Egyesület által elvárt minimumot (ami 9. osztályosok esetében 8,00; 8., 10-12. osztályosok esetében 8,50). (lásd 4. ábra) (Romániában az osztályozás 1-től 10-ig történik, az átmenő jegy 5-ös.)

eredmenyek

4. ábra Ösztöndíjasaink tanulmányi eredményeinek eloszlás

ÖSZTÖNDÍJASAINK SZOCIÁLIS HELYZETE

(Kimutatásaink a 2013/20124-es tanévben a Tehetségtámogató Programban támogatott tanulók helyzetére vonatkoznak, azonban a korábban – 2008/2009-ben és 2011/2012-ben – készült kimutatásokból látható, hogy eredményeink viszonylag állandóak.)

Családszerkezet

A tanulók többsége (73%) mindkét szülővel együtt él, viszont nem elhanyagolható azoknak a tanulóknak az aránya sem (27%), akiknek családja valamilyen oknál fogva megcsonkult, és ezért az ösztöndíjast egyedülálló szülő (nagyrészt édesanya), nagyszülő, ritkábban hozzátartozó neveli.

Család csonkulásának oka %
A család együtt él 73
Válás 14
Elhalálozás 10
Hozzátartozók nevelik 3

A családok egy főre eső havi jövedelmének átlaga 251 lej (kb. 17 000 forint) körül mozog. Továbbá látható az is, hogy 76%-uknál az egy főre eső jövedelem nem éri el az aktuális minimálbér 50%-át (kb. 22 000 forintnak megfelelő lej) sem. (lásd 5. ábra)

egyforeeso

5. ábra Az egy főre eső jövedelem eloszlása minimálbér függvényében

Ezzel szemben elmondható, hogy egy gyermek havi iskoláztatási költsége átlagosan 380 lej (több mint 26 000 forint). Ez az összeg változik annak függvényében, hogy a tanuló a szülőfalujában jár iskolába, ingázik vagy bentlakó.

Az általános iskolában tanuló ösztöndíjasaink (akik szülőfalujukban járnak iskolába) egy havi iskoláztatási költsége átlagosan 240 lej (kb. 17 000 forint), míg az ingázó tanulók esetében havi 300 lej (kb. 21 000 forint), a bentlakóknak pedig átlagosan 600 lejt (kb. 42 000 forint) kell a szülőknek iskoláztatásra fordítani.

Támogatottjaink 54%-a napi rendszerességgel ingázik és 26%-os azoknak az aránya, akik esetében a szülők nagy áldozatok árán a bentlakás költségeit is vállalják. (lásd 6. ábra) Az ingázás nehézségeiről itt olvashat részletesen.

iskolalatogatas

6. ábra Az iskolalátogatás módja

Az apák foglalkozását tekintve vezető helyen az alkalmazásban levő fizikai munkát végzők (45%), illetve a munkanélküliek (24%) állnak. Az édesapák 14%-a mezőgazdálkodó, 6%-a betegnyugdíjas, 4%-a időskori nyugdíjas, és csupán 4% alatti azoknak az aránya, akik szellemi munkával foglalkoznak. (lásd 7. ábra)

apak_foglalkozasa

7. ábra Az apák foglalkozásának eloszlása

Az édesanyák foglalkozásának eloszlásából látható, hogy közel felük (47%) a háztartásban dolgozik, így állandó jövedelemmel nem rendelkezik. Közel egyharmaduk alkalmazott fizikai munkásként dolgozik, és csupán 11%-uk foglalkozik szellemi munkával. Továbbá 5%-os a betegnyugdíjasok aránya, a fennmaradó 1% pedig munkanélküli segélyben részesül. (lásd 8. ábra)

anyak_foglalkozasa

8. ábra Az anyák foglalkozásának eloszlása

Ösztöndíjasaink családjainak nem csak az anyagiak hiányával, hanem gyakran súlyos betegségekkel is szembe kell nézniük. A családok negyedét (25%) az anyagi gondok mellett valamely családtag egészségi problémája is terheli. Sajnálatos módon a támogatott tanulók 2%-a maga is krónikus betegségben szenved. (lásd 9. ábra)

betegsegek
9. ábra Betegségek előfordulásának aránya

Az apák iskolai végzettségét tekintve a legnagyobb kategóriát a szakiskolát végzettek alkotják, ők a megkérdezettek 58%-át teszik ki. 27%-uk érettségivel rendelkezik, és csupán 5%-os azoknak az aránya, akik felsőfokú diplomával rendelkeznek. 9%-uk az általános iskola (8 osztály) elvégzése után nem folytatta tanulmányait. Az anyák iskolázottságát tekintve látható, hogy az apák iskolai végzettségével ellentétben az érettségi diplomával rendelkezők képezik a legnagyobb kategóriát (49%), és csak ezt követi a szakiskolát végzettek 38%-os aránya. A csak általános iskolával (9%) és felsőfokú diplomával rendelkező (4%) anyák aránya nem mutat jelentős eltérést az apáknál megfigyelhető eloszlástól. (lásd 10. ábra)

vegzettsegek

10. ábra A szülők iskolai végzettsége szerinti eloszlás